ലോകത്തെ ഏതു സ്ഥലവും 3D ഇമേജിൽ കാണാൻ ഗൂഗിളിന്റെ ആപ്പ്

നിങ്ങൾക്കീ ലോകം മുഴുവനും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അതേ നിങ്ങളുദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു app ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞൊടിയിടയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഏത് സ്ഥലത്തിന്റെയും
Read More...