നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രാക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ആപ്പ് – A good app to track your blood pressure

ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ (രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം) ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിപി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബിപി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മികച്ച ജീവിതശൈലി…
Read More...

നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രാക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ആപ്പ് – A good app to track your blood pressure

ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ (രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം) ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിപി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബിപി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മികച്ച ജീവിതശൈലി…
Read More...

കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ അടിപൊളി ആപ്പ് app for test your vision

ഇക്കാലത്ത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സ്ക്രീൻ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ണിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ അവസ്ഥ…
Read More...

കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ അടിപൊളി ആപ്പ് app for test your vision

ഇക്കാലത്ത്, ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ സ്ക്രീൻ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ണിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ അവസ്ഥ…
Read More...