നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രാക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല ആപ്പ് – A good app to track your blood pressure

ബ്ലഡ് പ്രഷര്‍ (രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം) ഒരു ജീവിതശൈലീ രോഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബിപി ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും ബിപി വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാകുന്ന മികച്ച ജീവിതശൈലി നുറുങ്ങുകൾ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ആപ്പ്.

About This App

This app is your tool for better health and prevention of hypertension.

Control your blood pressure with multiple build-in features like measurements analysis, statistics, graphs, comprehensive reports your doctor will love and many other tools to analyse high or low blood pressure!
Thanks to this app you will discover by yourself what, when, and how different factors influence your blood pressure!
Please keep in mind that this app does NOT measure blood pressure!

Key features:
★ Very friendly and easy in use user interface
★ Save, edit or update your measurement
★ Describe your records:
● Tags – write short descriptions and use them repeatedly
● Date and time of BP measurement
● The values ​​(systolic, diastolic, pulse and weight)
● Description
● Blood oxygen saturation
★ Support for multiple users.
★ Interactive charts
★ Statistics and blood pressure factors
● MAP – Mean Arterial Pressure
● PP – Pulse Pressure
● 24h average
● Chart
● Cards with comparison of different time periods and factors
● and much more!
★ Export data:
● CSV

● PDF – detailed reports
● graphs and statistics from app
★ Import CSV files, from app or OMRON connect
★ Reminders – helps to monitor blood pressure on a daily basis
★ Filters – unlimited possibilities in your hand. Decide what data the application will show, analyse or export!
★ Appearance – Customise the appearance of the application to your needs
● Light and Dark theme
● Customizable colors for values of systolic, diastolic, pulse and weight. Especially useful for color blind users
★ Categories: Choose from various blood pressure standards like JNC7, JNC8, ESH/ESC, Isolated Hypertension, Hypotension
★ Backups all your blood pressure data, so no need to worry about loosing them

Visit Support page with more detailed instructions
http://www.klimaszewski.mobi/help

Remember that you still need to have a blood pressure monitor, in order to read the measurement. In addition, this application does not replace professional medical treatment and care!

 ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 ഐഫോൺ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Comments are closed.